Όροι διαγωνισμού Επίσημης Εμφάνισης Ολυμπιακού

Όροι διαγωνισμού Επίσημης Εμφάνισης Ολυμπιακού

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
  Η εταιρία με την επωνυμία «ONSIDE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που εδρεύει στην οδό Ξενίας 5, Κηφισιά, Αττική (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων marketing και με σκοπό την επίτευξη της προώθησης και διαφημιστικής προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών που διαχειρίζεται και ειδικότερα του brandname «BWIN» διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο « Κερδίστε 5 επίσημες εμφανίσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
  Στο Διαγωνισμό παίρνουν αυτόματα μέρος όλοι όσοι συμμετάσχουν, ακολουθώντας τον τρόπο συμμετοχής όπως περιγράφεται κατωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από 12 Σεπτεμβρίου έως 17 Σεπτεμβρίου 2018 (και ώρα 23.59). Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
  Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι σύζυγοι και συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού των ως άνω εργαζομένων. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 12 Σεπτεμβρίου 2018 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018 (και ώρα 23:59). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.
 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
  Προκειμένου ο εκάστοτε Συμμετέχων να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνει ένα comment στο post του διαγωνισμού που θα ανέβει στη σελίδα της εταιρείας ( https://www.facebook.com/bwingreece), χρησιμοποιώντας το hashtag #olybwin.

Στη συνέχεια, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από την διοργανώτρια εταιρεία στη σελίδα της στο Facebook.

 1. Δώρα.
  Μέσω του Διαγωνισμού, θα προκύψουν 5 τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν την νέα επίσημη εμφάνιση του Ολυμπιακού.
 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
  Μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία της εταιρείας από την οποία θα προκύψουν οι 5 τυχεροί νικητές καθώς και 5 επιλαχόντες.
  Ο χρόνος και τρόπος παραλαβής των δώρων θα γνωστοποιείται στους Νικητές εγκαίρως από την Διοργανώτρια Εταιρία μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook ή μέσω e-mail.
  Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία ο βασικός νικητής δεν έχει αποδεχθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι την 18/09/2018 και ώρα 14:00 το δώρο που κέρδισε, θα κληθούν προς αποδοχή του αντίστοιχου δώρου οι αναπληρωματικοί νικητές κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά την 18/09/2018 το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.
 1. Ταυτοποίηση Νικητών.
  Για την παράδοση του δώρου, δύναται να απαιτηθεί η ταυτοποίηση του εκάστου αρχικού νικητή (ή των αναπληρωματικών του) μέσω επίδειξης του Δελτίου της Αστυνομικής του ταυτότητας. Ο Διοργανωτής, επιφυλασσομένου παντός άλλου δικαιώματός του, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του δώρου σε νικητή του διαγωνισμού που κατά την εύλογη αυτού κρίση έχει παραβεί τους όρους του παρόντος.
 1. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κλήρωσης.
  Ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και στην σελίδα της bwin στο Facebook.
 2. Αποδοχή Όρων.
  Η αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τον Διοργανωτή, η οποία όλως επικουρικώς παρέχεται και δια του παρόντος στον Διοργανωτή, προκειμένου ο τελευταίος, να προβαίνει, κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, στην συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης ή/και δημοσίευσης των στοιχείων τους
  [ενδεικτικά: ανακοίνωση των ονομάτων τους στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/bwingreece.gr/, καθώς και στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό έντυπο του Διοργανωτή, ή στη χρήση του ονόματός τους ή της φωτογραφίας ή βιντεοσκόπησης τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης, δηλώνουν δε ότι ενημερώθηκαν σχετικά με το δικαίωμά τους να λαμβάνουν γνώση των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από τον Διοργανωτή καθώς και σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 1. Προσωπικά Δεδομένα
  Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό  ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια, “Onside Μονοπρόσωπη ΙΚΕ,” στο email gdpr@onside.gr. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

 1. Ανάκληση – Ακύρωση Διαγωνισμού.
  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του Διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου Εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τον Διοργανωτή.
 1. Ισχύς – Τροποποίηση Όρων.
  Η αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σε αυτόν και ισχύουν από 12/09/2018 και μέχρι τροποποίησης ή αντικατάστασης τους μέχρι την προσωρινή ή οριστική διακοπή του προγράμματος.
 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο.
  Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Σχολιάστε

X