Όροι Διεξαγωγής Διαγωνισμών της bwin

Όροι Διεξαγωγής Διαγωνισμών της bwin

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Η εταιρία με την επωνυμία «bwin.gr Limited» η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω της ιστοσελίδας www.bwin.gr, και δραστηριοποιείται στα διαδικτυακά παιχνίδια παγκοσμίως, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης ζωντανά αθλητικών γεγονότων, συναρπαστικά παιχνίδια καζίνο, ζωντανό καζίνο με πραγματικούς κρουπιέρηδες, πόκερ, καθώς και παιχνίδια ικανότητας, με απόλυτη ασφάλεια στις συναλλαγές και την αξιοπιστία που μόνο μία παγκόσμια εταιρία μπορεί να διασφαλίσει. Η «bwin.gr Limited» μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας της «Onside M. IKE» (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια» ή/ και «Εταιρία»), διοργανώνει κατά καιρούς διαγωνισμούς με διαφορά έπαθλα.

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

  1. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της «bwin.gr Limited» και της «Onside Μ. ΙΚΕ», οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

 

  1. Για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς δεν απαιτείται η συμμετοχή σε παίγνια. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία όπως αυτή θα περιγράφεται στην εκάστοτε ανάρτηση. Σε κάθε Διαγωνισμό, θα αναδεικνύονται οι νικητές, που έλαβαν νόμιμα συμμετοχή, διαδικτυακά μέσω του Random.org, των οποίων ο αριθμός θα είναι προκαθορισμένος, ενώ θα προκύπτει από τους χρήστες που θα συμμετάσχουν, και σύμφωνα με την χρονική προθεσμία από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού.Η ίδια διαδικασία επιλογής νικητή θα ακολουθείται για όλους του Διαγωνισμούς δώρων και εισιτηρίων σε αθλητικά γεγονότα και μέχρι την ολοκλήρωση της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου. Σε κάθε διαγωνισμό θα αναδεικνύεται συγκεκριμένος αριθμός νικητών ανά ανάρτηση, και κάθε χρήστης θα μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά σε κάθε Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προβεί σε περισσότερες της μιας συμμετοχές, θα ακυρώνονται όλες οι περαιτέρω της πρώτης συμμετοχές.

 

  1. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του εκάστοτε Διαγωνισμού, πληρούν και συμφωνούν με τους γενικούς όρους Διαγωνισμών και δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή.

 

  1. Η Εταιρία «bwin.gr Limited» δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία σε περίπτωση που αντιτίθεται με τους όρους συμμετοχής.

 

  1. Οι νικητές που θα αναδειχθούν για κάθε Διαγωνισμό θα προκύπτουν με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω και θα κερδίζουν το έπαθλο που θα περιγράφεται στην εκάστοτε εφόσον τήρησαν τους γενικούς και ειδικούς όρους του εκάστοτε Διαγωνισμού.

 

 1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από την εταιρεία είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για να παραλάβουν το δώρο τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ΑΜΚΑ και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας) προκειμένου η Διοργανώτρια να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους και στις περιπτώσεις που το έπαθλο αφορά εισιτήρια αγώνων να διασφαλιστεί η έκδοση και παραλαβή των εισιτηρίων – Δώρων τους.
  Για την αποδοχή του Δώρου απαραίτητη είναι η επικοινωνία του νικητή εντός του χρονικού περιορισμού που περιγράφεται ως άνω, καθώς και η επιβεβαίωση παραλαβής του. Σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να το δηλώνει γραπτά με μήνυμα του προς την εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα υποδεικνύεται στην εκάστοτε ανάρτηση.
  Τα εισιτήρια θα αποστέλλονται στους νικητές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) με την μορφή e-ticket ενώ όταν πρόκειται για άλλα δώρα, η Εταιρία θα υποδεικνύει στους νικητές τον ακριβή τρόπο παραλαβής τους .
  Εάν οι νικητές δεν ανταποκριθούν έως την ημερομηνία και ώρα που επισημαίνεται στον εκάστοτε Διαγωνισμό, απαντώντας με μήνυμα προς τη σελίδα ή εάν δεν αποδεχθούν το Δώρο τους, τότε το Δώρο είτε θα ακυρώνεται είτε θα κληρώνεται σε αναπληρωματικό νικητή, σύμφωνα πάντα με τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε Διαγωνισμού. Επίσης, οι νικητές που δεν έχουν στείλει τα πλήρη στοιχεία τους έως την ημερομηνία και ώρα που επισημαίνεται στον κάθε Διαγωνισμό χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ’ αυτού και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

 • σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 • λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων.
 • σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
 • Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου.

Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

  1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της www.bwin.gr (https://sports.bwin.gr/el/news/) και  στο www.bwincares.gr. Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

  1. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του εκάστοτε Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρίας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

 

  1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας.

 

  1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων- χρηστών εκ των άνω αιτιών.
   Στην περίπτωση που ο εκάστοτε Διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω της σελίδας της bwin στο Facebook ή/και στο Instagram ή/και στο www.bwincares.gr, τότε οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας “bwin Greece” (https://www.facebook.com/bwingreece/) και του Instagram και της σελίδας “bwin.gr” Instagram  και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, στο Instahttps://www.instagram.com/bwin.gr/gram, στην σhttps://www.instagram.com/bwin.gr/ελίδα www.bwin.gr και στη σελίδα www.bwincares.gr  με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας- Διαγωνισμό.

 

  1. Η συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανώτριας.

 

  1. Με τη συμμετοχή του στον εκάστοτε Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος.
   Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και εφόσον επιθυμεί ο εκάστοτε συμμετέχων σε περαιτέρω ενημερώσεις για προωθητικές ενέργειες και Διαγωνισμούς της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).
   Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια, «Onside M. IKE», στο email gdpr@onside.gr.
   Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

 

  1. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα https://sports.bwin.gr/el/news/ καθώς και στη σελίδα www.bwincares.gr. Καμία προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook και το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.
  2. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το εκάστοτε Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

 

  1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ ή ζημία και/ ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. H ανωτέρω Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν μη αξιοποίηση του Δώρου για οποιαδήποτε αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/ και του νικητή. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
   Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. O νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο.

 

  1. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 

 1. Οι νικητές των διαγωνισμών αποδέχονται και συναινούν όπως η διοργανώτρια χρησιμοποιήσει την εικόνα τους για την εμφάνισή τους σε υλικά σχετικά με τους διαγωνισμούς, στους οποίους έχουν συμμετάσχει (πχ βίντεο ή φωτογραφία).

 

Σχολιάστε

X